Studio Paleta pokračuje i v roce 2020 druhou částí dvouletým akreditovaným kurzem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti uplatnění arteterapie v rámci školských poradenských služeb a preventivně výchovné péče

Výuka kurzu je rozvržena do 8 víkendových setkání a dvou šestidenních prázdninových soustředění /252 hodin/

V kurzu přednáší 22 nejzkušenějších lektorů, které v oboru arteterapie a artefiletiky působí.

Kurz je určen pro široký okruh zájemců z řad pedagogických pracovníků (školní psychologové, speciální pedagogové, pracovníci pedagogických poraden, speciálních pedagogických center, středisek výchovné péče, pracovníky výchovných ústavů apod.). Dále je kurz určen všem zájemcům, kteří mohou arteterapii uplatnit v praxi.

Klade za cíl seznámit frekventanty s arteterapeutickými přístupy vycházejícími z poznatků ateliéru arteterapie Jihočeské univerzity. Přednášky a arteterapeutické dílny budou doplněny předáváním zkušeností z arteterapeutické praxe lektorů tak, aby bylo pokryto široké spektrum možností uplatnění arteterapie.

Absolventi obdrží osvědčení o absolvování kurzu ( kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy). Odborná kvalita kurzu je taktéž garantována Českou arteterapeutickou asociací.

Kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou spojenou s vypracováním písemné práce. Absolventi obdrží osvědčení o absolvování arteterapeutického kurzu akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantovaném Českou arteterapeutickou asociací.

Koordinátorem kurzu je Bc. Miroslav Huptych, u kterého obdrží zájemci detailnější informace :

tel/ 222 954 790

m/ 608 331 455

e/ huptych@seznam.cz

www.huptych.cz